De woningmarkt moet in beweging!

Het kabinet wil het eigen woningbezit stimuleren. Op zich een goed streven. Het eigenwoningbezit ligt op dit moment op 58%. Een stijging van 16% ten opzichte van 1985. Het bezit van een eigen woning brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Niet alleen voor de woning maar in zekere zin ook voor de directe woonomgeving.

Eigen woning

Het bezitten van een woning, maakte opbouw van eigen vermogen mogelijk. Momenteel zijn de omstandigheden minder gunstig, en zullen veel woningeigenaren die gedwongen moeten verkopen, genoegen moeten nemen met minder winst, of zelfs verlies. Dat is natuurlijk nooit leuk. Maar de kans is groot dat een verkoper zijn verlies neemt op het moment dat er zich een koper aandient. Maar de koper zit ook vast in een keten, en moet veelal eerst de eigen woning verkocht zien te krijgen.

Onzekerheden

Door de hoge woningprijzen, de lagere leencapaciteit, de baanonzekerheid, de als maar stijgende energieprijzen, de stijgende zorgkosten, de stijgende huren, stijgende kosten van kinderopvang, de lagere pensioenvooruitzichten durven veel woning-zoekenden de stap niet meer te wagen om de keten te doorbreken en een stap in hun wooncarriere te maken, terwijl ze dat wel zouden willen.

Het recht op koop

Het recht op koop verandert hieraan niet veel schat ik in. Corporaties moeten 75% van hun bezit te koop aanbieden. Reden voor corporaties om veel herstructurerings-gebieden aan te wijzen, omdat het anders zeer moeilijk wordt om de transformatieopgave die nodig is te realiseren. Veel corporaties richten zich nu op woningrenovatie van bestaand bezit. Dit brengt een levensduurverlenging met zich mee, en hiermee wordt de gemiddelde leeftijd van de woningportefeuille verhoogd. De vraag is of dat gewenst is naar de toekomst toe. Sloop en vervangende nieuwbouw blijft noodzakelijk om het woningbezit aantrekkelijk te houden voor de huidige en toekomstige bewoners.

Leefbaarheid

Behoud van voorzieningen is een ander aspect dat belangrijk is. Indien goede voorzieningen ontbreken, zullen vroeg of laat mensen besluiten te verhuizen. Hiermee komen we ook op het aspect van leefbaarheid. Dit komt steeds verder onder druk te staan. Teveel mensen die willen verkopen, is niet goed voor de uitstraling van de woonomgeving. Vraag is, of deze woningen wel binnen redelijke termijn verkocht zullen worden. Misschien zijn er wel woningen bij die onverkoopbaar zijn geworden. Dit kunnen zowel corporatiewoningen zijn, maar ook particulier bezit. Leegstand dreigt, verloedering, criminaliteit komt op, schuldsanering dreigt. Geen vrolijke vooruitzichten! De aspecten schoon, heel en veilig komen in het gedrang!

Oplossing?

Wat dan wel te doen? Essentieel is dat er goede basisvoorzieningen zijn. Zorg dat de bebouwde woonomgeving schoon, heel en veilig is. Om in te spelen op het aspect krimp, is alleen woningrenovatie niet afdoende. Sloop en vervangende nieuwbouw, waarbij er rekening wordt gehouden met verdunning, minder woningen terugbouwen, blijft nodig ook naar de toekomst toe. Woningen die zo weinig mogelijk energie vragen, liefst duurzaam opgewekt geniet de voorkeur dat er voor zorgt dat het energieverbruik drastisch lager wordt. Minder afhankelijk van energiebedrijven is een pré. Woningen die levensloop bestendig zijn. Er ligt een opgave om de kosten van het wonen, huur en energielasten te beperken, of liefst te verlagen. De stichtingskosten van een nieuwbouwwoning zal ook een bijdrage dienen te leveren. Bouwen moet en kan goedkoper! Dat geldt ook voor de kosten van de gezondheidszorg en kinderopvang. De betaalbaarheid van het leven in Nederland bereikt voor veel mensen op dit moment een kritische hoogte, en waar onvoldoende greep op is. Hierbij opgeteld alle macro economische onzekerheden, dwingt mensen ertoe een pas op de plaats te maken, en zich te beraden over hun toekomst. De inkomens zullen op peil dienen te blijven, en de kosten van levensonderhoud zullen goedkoper dienen te worden. Daar ligt een opgave voor dit kabinet. Dat verhoogt het besteedbaar inkomen, en gaat weer vertrouwen geven, en zet mensen in beweging. En beweging is nodig in de woningmarkt, dat is ook goed voor de Nederlandse economie.

Welkom op mijn blog

Hallo bezoeker, welkom op mijn blog. Miedema Bouwadvies Innovatief en Duurzaam is een onafhankelijk adviesbureau. Met 23 jaar ervaring in ontwikkeling, proces-, projectmanagement, de afgelopen jaren werkzaam in de volkshuisvesting.

Miedema Bouwadvies legt verbinding door het initiëren van fysieke projecten met sociale leefbaarheidsaspecten. Een mooi voorbeeld is het open jongerencentrum ‘de Kwinne’ in Stadskanaal, en de Multifunctionele Accommodatie ‘Noorderbreedte’ te Nieuw Buinen. Een voorziening waarin 17 participanten zijn gehuisvest, van basisonderwijs, kinderopvang, bibliotheek tot huisarts, apotheek en fysiotherapeut.

Een andere passie is energie en duurzaamheid. Energiebesparing, met als doel de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren, waardecreatie, minder afhankelijk worden van energie-bedrijven en anderzijds natuurlijk voor het leefklimaat hier op aarde, voor ons zelf maar ook voor de na ons komende generaties.

Miedema Bouwadvies.

Douwe Miedema