Remt het imago van de bouw? Anders kijken, innovatief en duurzaam

Eigenlijk vind ik het wel leuk om te reageren. Wie de bal kaatst…..zeggen ze dan. De tijd is er rijp voor, om het conservatieve en het oude los te laten, en over te stappen op een geheel andere manier van kijken, innovatief en duurzaam, en niet alleen voor ons zelf maar ook voor na ons komende generaties. Dat is goed voor de leefbaarheid op deze aarde, maar ook goed voor de portemonnee van de burger. De betaalbaarheid van het wonen, nu en in de toekomst moet betaalbaarder gemaakt worden. Dat kan de bouwsector niet alleen. Maar wie wijst, wijst nog altijd met 3 vingers naar zich zelf. Dus ik begin bij de sector zelf.

Innovatief en duurzaam

Het is de hoogste tijd dat de oude gebruiken worden los gelaten. Tijd voor innovatie, denken in kansen. Ja-maar doet nu even niet mee! Denk mee in onderstaande lijn van denken.

Energieprijzen

Als we terug kijken en constateren dat de energieprijzen de afgelopen 15 jaar met meer dan 10% per jaar zijn gestegen, en de verwachting is dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn, dan wordt het wonen voor heel veel mensen al op korte termijn onbetaalbaar! Uitgaande van een verbruik van 1800 m3 gas en 3500 kWh aan elektra betaal je nu al € 185/mnd. Als de trend zich doorzet, is dat over 10 jaar al opgelopen naar meer dan € 485/mnd! Ik wil het niet betalen! In Zweden bijv. wordt 44% van de energieconsumptie duurzaam opgewekt. In Nederland is dat maar 3%, en dat komt denk ik, mede door het fijnmazige energienet, en dat zorgt ervoor dat gemak dient te mens, dus wij blijven wel betalen, ondanks de alsmaar stijgende energieprijzen.

Afschaffen traditioneel aanbesteden?

Het traditionele aanbesteden op prijs heeft niet de toekomst. Afschaffen deze manier van prijsvormen en gunnen. Door consortia te vormen, ketensamenwerking aan te gaan zijn er grote synergie voordelen te behalen. Faalkosten kunnen terug gebracht worden tot nihil. Partijen zijn meer betrokken om een goed resultaat te leveren. Een bijkomend voordeel is werkgarantie. Ook dat werkt prijsverlagend. Passie voor het werk, en samen nieuwe concepten bedenken werkt inspirerend en komt het innovatievermogen ten goede. Uit mijn netwerk hoor ik al dat een kostenreductie van 20-50% realistisch is.  Dat biedt weer kansen om nieuwe innovaties te implementeren, bijv. de sensortechnologie. Laat de auto-industrie hierin ons grote voorbeeld zijn. Verder zal de toekomst zijn dat er meer gebouwd gaat worden onder geconditioneerde omstandigheden. Theorie en praktijk moeten dezelfde uitkomsten gaan geven. Er zal een verplaatsing gaan optreden van werken op de bouwplaats naar werken in een hal.

Duurzaam en demontabel bouwen

Ontwerpen vanuit de Trias-Energetica. Maar ook bouwsystemen die veel gemakkelijker kunnen inspelen op de veranderende volkshuisvestelijke vraagstukken. Een corporatie rekent met een exploitatieperiode van 50 jaar op basis van een netto contante waarde berekening. Het woning waarderingssysteem heeft laten zien ook beperkend te zijn, en staat innovatie in de weg. Om in te spelen op de vergrijzing, ontgroening en krimp is het nodig om demontabel te gaan bouwen, om zo te kunnen inspelen op de veranderende marktvraag. Op locatie A woningen bouwen, die bijv. 15 jaar blijven staan, om vervolgens verplaatst te worden naar locatie B. Hiervoor zijn zeker business modellen te bedenken die dit financieel haalbaar maken. Dit biedt ook kansen voor onderhoud en beheer mee te nemen in het concept. Ontzorgen van de opdrachtgever, en klant is koning. Er zijn al partijen ver gevorderd op het gebied van demontabel bouwen. Bij mijn vorige werkgever hebben we energie- opwekkende sociale huur in Borger mogen realiseren. Een landelijke primeur! Het kan dus,  waar een wil is, is een weg. De woningen voor 1-2 p.p.h.h. en kleine gezinnen wekken 3200 en 3500 kWh aan elektra op per jaar. Alleen huur betalen, geen energiefactuur meer. Vrij van de als maar stijgende energielasten.

Anders financieren

Dit is een onderwerp dat de bouwsector niet alleen kan oplossen. De investering in een energiepakket moet buiten de woonquote gebracht worden, maar ook loskoppelen van de woninghypotheek. De investering in het energiepakket, om energie opwekkend te zijn (consumptief verbruik nul) koppel deze aan de woning en de energielast van € 185 / mnd voor de komende 30-50 jaar verkapitaliseren, en op basis van een disconteringsvoet terug rekenen naar een investering vooraf. Deze investering apart financieren met een vaste rente gedurende de exploitatieperiode van de woning, stel 30-50 jaar.  Geen stijgende energielasten meer. Bij verkoop van de woning wordt de woning verkocht, incl. de financiering van het energiepakket. Dit deel is dus overdraagbaar. Indien de investering zelf gefinancierd wordt, komt dat ten goede aan de waardeontwikkeling van de woning.

Deze manier van rekenen is voor een woningverhuurder/belegger ook gunstig. De huurder, maar ook de woningeigenaar betaald in plaats het energiebedrijf, de rente van het energiepakket. Verhuurder blij, huurder blij, woningeigenaar blij. De betaalbaarheid van het wonen wordt verbetert, en dat komt het besteedbaar inkomen weer ten goede, en dat is weer goed voor de economie. Een bijkomend voordeel is dat ook onze planeet er wel bij vaart.

Ik hoop hierbij een bijdrage geleverd te hebben aan deze discussie.

 

 

 

 

 

 

Remt imago de vooruitgang in de bouwsector?

Onderstaand bericht heb ik geplaatst op de site BouwProfs.

Het bouwteam onder aansturing van dhr. Van Oosten is aangesteld door minister Spies.

Volgens mij weet Van Oosten prima dat de bouw geen goed imago heeft. Dat is een open deur om de discussie los te krijgen. Maar het klopt mijns inziens wel. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar de bouw is te duur en in de beeldvorming niet betrouwbaar. De bouwfraude is hier voor een heel groot deel debet aan. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard zeggen we dan. Er is veel kennis-innovatie aanwezig bij leveranciers, maar helaas komt dit onvoldoende aan het oppervlak omdat de aannemende partijen onvoldoende kennis bezitten om dit te durven toepassen, of er wordt een dermate hoge opslag aan toegerekend dat het aanbod niet meer concurrerend is.  Er wordt nog altijd vanuit prijs gerekend. Daarom wil ik ervoor pleiten veel meer vanuit woonlast/ of huisvestingslast te gaan redeneren. Houdt rekening met de als maar stijgende energieprijzen. Laten we in 1x de sprong maken naar energie-opwekkend, duurzaam en demontabel bouwend, goedkoper en transparanter! Klant is Koning. Winstmaximalistie is verleden tijd. Ketensamenwerking of ketenintegratie zal veel meer de toekomst hebben.  Hiermee anticiperen we als sector op het leefbaar houden van onze planeet, en op de vergrijzende bevolking en de volkshuisvestelijke vraagstukken van de (nabije) toekomst.

Demontabel bouwen speelt in op groei en krimp

Hoe om te gaan met vergrijzing, ontgroening, leefbaarheid, groei en krimp in relatie tot vastgoed? Een actueel onderwerp waarover veel wordt gesproken en nagedacht. Hoe te anticiperen op de toekomst van de komende 20-30 jaar. De komende 20 jaar hebben we nog te maken met groei, daarna met krimp. Het toekomstperspectief van dorpen zijn verschillend. Waar nu nog een behoefte is aan woningbouw, kan over 20 jaar anders zijn. Een vastgoedbelegger bouwt niet voor deze korte periodes, maar voor 50 jaar.

Demontabel bouwen kan een oplossingsrichting zijn. Nu bouwen in dorp A, omdat er marktvraag is voor de komende 20 jaar. Deze woningen demonteren en verplaatsen naar een ander dorp, waar over 20 jaar wel marktvraag is. Dat is duurzaam. Dat kan! Het bouwsysteem is er al. Nu de markt nog van corporaties. Voor meer inf mag u altijd contact met mij opnemen. info@miedemabouwadvies.nl